Om Sagastad

Sagastad er vestlandet sitt nye kunnskapssenter om vikingtida. Her kan du oppleve det 30 meter lange Myklebustskipet – eit av verdas største vikingskip. Lær om mystikk og ritual, om store reiser i fantastiske skip, og om vår stolte kulturhistorie.

Myklebustskipet
Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

Nordfjordeid har i vikingtida vore ein sentral stad, og høvdingsete for Firdafylket. Her fann ein ei av landets rikaste, største og mest spektakulære vikinggraver med brende restar etter det enorme Myklebustskipet. Levningar etter ein høvding eller konge saman med hans rikdomar fortel ei spennande historie som ein kan knytte direkte til ein namngitt person frå sogene. Det er i tillegg fleire andre rike graver frå vikingtida på Nordfjordeid, som stadfestar staden si sentrale rolle på denne tida. Desse unike funna dannar grunnlaget for forteljinga du kan oppleve på Sagastad.

Sagastad er eit kunnskapssenter av nasjonalt format. Senteret er forankra i forsking i samarbeid med Universitetet i Bergen og Middelalderklynga. Den mest sentrale delen av  senteret er det spektakulære Myklebustskipet. Skipet ligg midt i senteret, omringa av interaktive utstillingar som hovudsakleg er knytte til skipet og dei andre gravfunna på Nordfjordeid. 

Senteret opna 10 mai 2019 og skal ha heilårsdrift med moglegheiter for selskap, konsertar, foredrag og andre arrangement. Sagastad vil utvikle utstillinga ved å komme med nye eller bytte utstillingsinstallasjonar med jamne mellomrom.